Ändamål
Stiftelsens har till ändamål att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner i Petalaxbygden. Stiftelsen uppfyller sitt ändamål genom att ekonomiskt stöda verksamhet som främjar sparandet inom stiftelsens verksamhetsområde. Stiftelsen beviljar understöd för verksamhet som gynnar forskning, utbildning, kultur, idrott samt annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet inom sitt område.
Ansökningsförfarande

Ansökan om understöd sker på särskild blankett som fås på Aktias kontor i Petalax eller som kan skrivas ut via länken här nedan. Ansökningsblanketten jämte bilagor inlämnas till Aktias kontor i Petalax senast 28.2.2017. Sökande med kundförhållande i Aktia Petalax ges företräde. Närmare information ges av stiftelsens ombud Ann-Louise Sabel, tfn 050 3706508.
 

Ladda ner blankett (PDF) 
Observera att mera uppgifter ska fyllas i från och med år 2017!

Bakgrund
Sparbanksstiftelsen i Petalax grundades 1993 i samband med att Sparbanken Aktia ombildades till sparbanksaktiebolag. Stiftelserna grundades på områden i Svenskfinland där sparbanken hade verksamhet.

När sparbanksstiftelserna grundades fick de aktier i Aktia Sparbank Abp och bildade då liksom nu den största aktieägargruppen i Aktia.

Stiftelsens angelägenheter handhas av en delegation med 24 medlemmar och en styrelse med 5 ledamöter.
Kontaktuppgifter
Styrelseordförande
Lilian Lövdahl
Norrvägen 356
66240 Petalax
allbokforing@pp.multitronic.fi

Delegationsordförande
Iris Bäck-Sjökvist
Petalax Kyrktået 12
66240 Petalax
irisback54@hotmail.com

Ombud
Ann-Louise Sabel
Torrbackvägen 16
66240 Petalax
Gsm 050-3706508
ann-louise.sabel@netikka.fi