Sparbanksstiftelsen i Petalax
Ändamål
Stiftelsens har till ändamål att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner i Petalaxbygden. Stiftelsen uppfyller sitt ändamål genom att ekonomiskt stöda verksamhet som främjar sparandet inom stiftelsens verksamhetsområde. Stiftelsen beviljar understöd för verksamhet som gynnar forskning, utbildning, kultur, idrott samt annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet inom sitt område.
Ansökningsförfarande

Ansökan görs elektroniskt via ansökningssystemet. Även bilagor skall inlämnas elektroniskt.
Ansökningstiden är från 1.2.2024 och sista ansökningsdagen är 29.2.2024.

Närmare information ges av stiftelsens ombud Ann-Louise Sabel-Linddal,  tfn 050 3706 508.


Till bidragsansökan

Bakgrund
Sparbanksstiftelsen i Petalax grundades 1993 i samband med att Sparbanken Aktia ombildades till sparbanksaktiebolag. Stiftelserna grundades på områden i Svenskfinland där sparbanken hade verksamhet.

När sparbanksstiftelserna grundades fick de aktier i Aktia Sparbank Abp och bildade då liksom nu den största aktieägargruppen i Aktia.

Stiftelsens angelägenheter handhas av ett förvaltningsråd med 18 medlemmar och en styrelse med 5 ledamöter.
Kontaktuppgifter
Styrelseordförande
Lilian Lövdahl
Norrvägen 356
66240 Petalax
allbokforing@pp.multitronic.fi

Förvaltningsrådsordförande
Ann-Helene Ståhl
Lolaxvägen 30
66240 Petalax
ann-helene.stahl@malax.fi

Ombud
Ann-Louise Sabel-Linddal
Torrbackvägen 16
66240 Petalax
050-3706508
ann-louise.sabel@netikka.fi