Sparbanksstiftelsen i Petalax
Ändamål
Stiftelsens har till ändamål att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner i Petalaxbygden. Stiftelsen uppfyller sitt ändamål genom att ekonomiskt stöda verksamhet som främjar sparandet inom stiftelsens verksamhetsområde. Stiftelsen beviljar understöd för verksamhet som gynnar forskning, utbildning, kultur, idrott samt annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet inom sitt område.
Ansökningsförfarande

Ansökan görs elektroniskt via ansökningssystemet. Även bilagor skall inlämnas elektroniskt.
Ansökningstiden är från 1.2.2024 och sista ansökningsdagen är 29.2.2024.

Närmare information ges av stiftelsens ombud Ann-Louise Sabel-Linddal,  tfn 050 3706 508.


Till bidragsansökan

 

Beviljade bidrag 2024

Föräldraföreningen vid Smultronstället i Petalax
Petalax hem och skola
Hem och skola vid Högstadiet i Petalax
Gymnasiet i Petalax (stipendier)
Petalax skola (stipendier)
Gymnasiet i Petalax/tutorverksamhet
Föreningen Folkhälsan i Petalax
Malax-Petalax-Bergö 4H
Petalax jaktförening
Malax hästförening
Österbottens idrottsdistrikt/orientering
Arbetsgruppen för tidsresa för åk 8 vid Högstadiet i Petalax
Malax IF orientering
Petalax Idrottförening
Arbetsgruppen för Petalax
Petalax-Bergö lokalTV
Molpe sjöräddare
Nyby byaförening
Petalax UF
Petalax hembygdsförening
Petalax fiskagille
Petalax Båt och Navigationsklubb
Petalax fiskelag
Petalax skytteförening
FRK:s avdelning i Petalax
Kronbacksparken
Petalax kby Marthaförening
Nyby Marthaförening
Pensionärsföreningen Nygammal i Petalax
Malax-Korsnäs hjärtförening
Malax curlingklubb
Handlaget
Barking Friends
Frontveteranernföreningen kamraterna
De Utvecklingsstördas Väl i Vasanejden
FinFami Österbotten
Distriksföreningen Vasas svenska synskadade
Wasa klubben/Vasanejdens neuroförening
FRK/Ungdomsgruppen
Österbottens cancerförening
Kran
Psykosociala föreningen Träffpunkten
Österbottens hantverk
Pixne kamratförening

Stiftelsen bidrar till de gemensamma bidragen med övriga Aktia och Sparbanksstiftelser i Österbotten till:
Andelslaget Solrutten
Barnavårdsföreningen
Drogfri ungdom
Finlands svenska marthaförbund
Garantiföreningen Malax skidor
Mieli - Psykisk hälsa Österbotten
Projekt Liv
Yrkeshögskolan Novia
Österbottens cancerförening
Malaxnejdens jaktvårdsförening

Bakgrund
Sparbanksstiftelsen i Petalax grundades 1993 i samband med att Sparbanken Aktia ombildades till sparbanksaktiebolag. Stiftelserna grundades på områden i Svenskfinland där sparbanken hade verksamhet.

När sparbanksstiftelserna grundades fick de aktier i Aktia Sparbank Abp och bildade då liksom nu den största aktieägargruppen i Aktia.

Stiftelsens angelägenheter handhas av ett förvaltningsråd med 18 medlemmar och en styrelse med 5 ledamöter.
Kontaktuppgifter
Styrelseordförande
Lilian Lövdahl
Norrvägen 356
66240 Petalax
allbokforing@pp.multitronic.fi

Förvaltningsrådsordförande
Ann-Helene Ståhl
Lolaxvägen 30
66240 Petalax
ann-helene.stahl@malax.fi

Ombud
Ann-Louise Sabel-Linddal
Torrbackvägen 16
66240 Petalax
050-3706508
ann-louise.sabel@netikka.fi