Sparbanksstiftelsen i Petalax
Ändamål
Stiftelsens har till ändamål att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner i Petalaxbygden. Stiftelsen uppfyller sitt ändamål genom att ekonomiskt stöda verksamhet som främjar sparandet inom stiftelsens verksamhetsområde. Stiftelsen beviljar understöd för verksamhet som gynnar forskning, utbildning, kultur, idrott samt annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet inom sitt område.
Ansökningsförfarande

Ansökan om understöd sker på särskild blankett som kan skrivas ut via länken här nedan.
Observera, att det är ny ansökningsblankett för år 2020.

Ansökningsblanketten jämte bilagor skickas per post eller lämnas in till ombudet senast 28.2.2020. Närmare information ges av stiftelsens ombud Ann-Louise Sabel-Linddal,  tfn 050 3706 508.

 

ANSÖKNINGSBLANKETT

 

Bakgrund
Sparbanksstiftelsen i Petalax grundades 1993 i samband med att Sparbanken Aktia ombildades till sparbanksaktiebolag. Stiftelserna grundades på områden i Svenskfinland där sparbanken hade verksamhet.

När sparbanksstiftelserna grundades fick de aktier i Aktia Sparbank Abp och bildade då liksom nu den största aktieägargruppen i Aktia.

Stiftelsens angelägenheter handhas av ett förvaltningsråd med 21 medlemmar och en styrelse med 5 ledamöter.
Kontaktuppgifter
Styrelseordförande
Lilian Lövdahl
Norrvägen 356
66240 Petalax
allbokforing@pp.multitronic.fi

Delegationsordförande
Iris Bäck-Sjökvist
Petalax Kyrktået 12
66240 Petalax
irisback54@hotmail.com

Ombud
Ann-Louise Sabel-Linddal
Torrbackvägen 16
66240 Petalax
050-3706508
ann-louise.sabel@netikka.fi