Rubrik
Sparbanksstiftelsen i Petalax
Ändamål
Stiftelsens har till ändamål att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner i Petalaxbygden. Stiftelsen uppfyller sitt ändamål genom att ekonomiskt stöda verksamhet som främjar sparandet inom stiftelsens verksamhetsområde. Stiftelsen beviljar understöd för verksamhet som gynnar forskning, utbildning, kultur, idrott samt annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet inom sitt område.
Ansökningsförfarande

Ansökan om understöd sker på särskild blankett som kan skrivas ut via länken här nedan.

Ansökningsblanketten jämte bilagor skickas/lämnas in till Aktias kontor i Malax eller skickas per post till ombudet senast 28.2.2019. Närmare information ges av stiftelsens ombud Ann-Louise Sabel-Linddal, tfn 050 3706508.

 

ANSÖKNINGSBLANKETT

 

Bakgrund
Sparbanksstiftelsen i Petalax grundades 1993 i samband med att Sparbanken Aktia ombildades till sparbanksaktiebolag. Stiftelserna grundades på områden i Svenskfinland där sparbanken hade verksamhet.

När sparbanksstiftelserna grundades fick de aktier i Aktia Sparbank Abp och bildade då liksom nu den största aktieägargruppen i Aktia.

Stiftelsens angelägenheter handhas av en delegation med 22 medlemmar och en styrelse med 5 ledamöter.
Kontaktuppgifter
Styrelseordförande
Lilian Lövdahl
Norrvägen 356
66240 Petalax
allbokforing@pp.multitronic.fi

Delegationsordförande
Iris Bäck-Sjökvist
Petalax Kyrktået 12
66240 Petalax
irisback54@hotmail.com

Ombud
Ann-Louise Sabel-Linddal
Torrbackvägen 16
66240 Petalax
050-3706508
ann-louise.sabel@netikka.fi
 
Created
16.11.2015
Published
1